PL EN Twoje konto Załóż konto

Polityka Prywatności

Polityka prywatności PTNSS w zakresie organizacji kongresów

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych, podanych w formularzu rejestracji, jest Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych  z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sarni Stok 93, 43-300 Bielsko-Biała, tel. (+48) 33 8130402, e-mail: sekretariat@ptnss.pl .
 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować e-mailem na adres iod@ptnss.pl .
 
Państwa dane osobowe, w zakresie jak w formularzu zgłoszenia, posłużą  do organizacji przedmiotowego kongresu oraz będą wykorzystywane przy organizacji kolejnych chyba, że Państwo nie wyrażą na to zgody.
 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) w formie wypełnienia formularza zgłoszenia.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia udziału w kongresie.
 
Dane osobowe mogą być przekazane organizacją zapewniającym obsługę kongresu, ale tyko i wyłączenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówionej, na podstawie umowy, usługi.
 
Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

 
Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 
Państwa dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, będą profilowane tylko i wyłącznie w zakresie zarzadzania kontaktami oraz gromadzenia informacji odnośnie planowania działań związanych z organizacją kongresów.